Sınava Başvuru Şartlım
* Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.
* 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMR'nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
* 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (01.01.1981 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
* Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Sınavın Tarihi ve Süresi
* Sınav. 17 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, saat 09.30'da başlayacaktır.
* Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi: 40 soru için 100 dakika olacaktır.
Sınavın İlam ve Başvuruların Alınması
* Adaylar başvurularını, 02-1 ö Kasım 2016 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osyrn.gov.tr Internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi *
Başvurusunu yapan ve sınav ücretini yatıran her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihim ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.
Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi
* Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
* Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin htti)s://ais.osvm,9ov.îr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/siiresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir, (/zerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
* Sınav için gerekli olan iki adet, kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar. 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonlan ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtlan gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
Sınav Konuları
Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen somlara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Sınavda adaylara, cn az 16 açık uçlu Mandan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 24 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulanacaktır. Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oram aşağıdaki gibi olacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür (%4Ö): Türkçe (%15), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5), Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı (%10)
\e Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Haklan (%1ÜJ ile ilgili sorulardan.
Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%20), Türkiye'nin İdari Yapısı (%8), Türkiye’de Mahalli İdareler (%7), Ekonomi (%I5) ile ilgili sorulardan oluşacaktır. Soruların konu içerisindeki oram °/o20 oranında eksik veya fazla olabilecektir. Tüm adaylara nynı M»rular sorulacaktır.
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
* Adaylar, sınavdaki açık uçlu (yazılı) soruların cevaplarını soru kitapçığında yer alan cevap alanlarına yazacaklar, cevaplar ÖSYM‘de taranıp adaydan bağımsızlaştırılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları cevapları değerlendirmeye alınacaktır. Adayların sorulara verdiği cevaplar, cevap anahtarı göz önünde bulundurularak, en az iki puanlayım tarafından adaydan bağımsız olarak soru bazında değerlendirilecektir. Söz konusu puanlavıcılar, değerlendirdikleri sorunun cevabına ay m puanı vermedikleri takdirde sorunun cevabı bir başka puanlayım tarafından tekrar değerlendirilecek ve bu puanlayıcının belirlediği puan dikkate alınacaktır.
* Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayımlar tarafından soru bazında verilen puanlar test bazında ayrı ayrı toplanacak ve bu toplamlar testlerin ham puaııı olarak belirlenecektir. Her test için sınava gireri adayların ham puanlan kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
« Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0.6 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
* Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100. en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamını» en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bıı puan Genel Başarı puanı olacaktır.
* 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.
* Vazıh sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluşacak nihai haşan İistcsı İçişleri Bakanlığının internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını. ÖSYM'nin https://soniic.osvm.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaralan ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet şayiasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri
* Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, (ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise. sınav tarihinden itibaren 3 i.ş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.
* Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi soru-cevap kitapçığım "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM'de (Ankara’da) inceleyebilirler.
Sınav Ücreti ve 'Tahsili
Sınava girecek adaylar 02-11 Kasını 2016 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER” alanından kredi kartı banka kam ile ÖSYM adına 150,00 TE (%18 KDV dâhil) sınav ücreii yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM'den sınav ücreti ödemesi
supmamabdır. Adavlar. sınava başvurularım yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek halalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Fazla ya da yersiz ödeme yapan kişilere herhangi bir iade yapılmayacaktır.
Diğer M un uslar
• Haşvimi süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kallanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bıı durumlarım malık raporu ile belgelendirilerek dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı halta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar ÖSYM-SIIDB’ye ulaştırılmalıdır.
• Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
• Başvuru koşullarını taşımayan adayların sınav başvuruları iptal edilecek, biııa/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava (.iriş Belcesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılsa dahi geçeıı süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.
« Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan Sınav Protokolünde yer almaktadır.